Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website www.koboldbelux.com en de daarop ontsloten dienstverlening van Cnudde NV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26.04.2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als Cnudde NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande gegevens:

Cnudde NV, Pontstraat 4, B-8791 Beveren-Leie, info@cnudde.com, tel.: +32(0)56 35 84 15

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Cnudde NV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het verwerken van uw bestelling op onze webshop
 • Versturen van uw producten door middel van onze koerierdienst

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Indien nodig voor facturatie, bedrijfsnaam en btw nummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Levering van uw bestelde goederen via onze webshop
 • Payment processing (online betaalsysteem)

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij men dit ons wettelijk opgelegd.

Bewaartermijn

Cnudde NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen binnen Cnudde NV die kennis hebben van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Indien u een account heeft aangemaakt op onze webshop, kan u dit steeds raadplegen door in te loggen.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit kan ook naar ons diensthoofd op privacy@cnudde.com. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Payment processors

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel www.koboldbelux.com, maken wij gebruik van het platform van Mollie (mollie.com). Mollie verwerkt uw naam en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen Mollie dienstverlening, waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Microsoft Dynamics. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en alle nodige details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en dergelijke. Cnudde NV heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies

Onze webshop deelt cookies uit bij uw bezoek aan onze site. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze site gebruikt en hoe wij alles beter en klantvriendelijker kunnen maken. Als je onze site met alle functionaliteiten wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert. Onze cookies zijn enkel functionele cookies en bewaren geen persoonlijke gegevens. U kunt steeds de cookies uitschakelen of verwijderen a.d.v. volgende handleidingen, naargelang gebruikte browser:

Tevens gebruiken wij analyserende cookies met behulp van Google Analytics. Ook hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Deze geven ons enkel technische gegevens van uw bezoek. Deze informatie gebruiken wij om onze webshop iedere dag opnieuw beter te maken. Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden (Privacy Statement).

Onze cookies worden niet gebruikt voor commerciële- en marketingdoeleinden en worden maximaal 1 jaar bewaard.

Wijziging Privacy Statement

Cnudde NV kan zijn privacy statement te allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail indien u deze wilt raadplegen.

Dit document werd laatst gewijzigd op: 29/11/2019

FR.

Cette déclaration de confidentialité s’applique à l’utilisation du site Web www.koboldbelux.com et aux services fournis par Cnudde NV sur celui-ci. La date d’entrée en vigueur de la validité des présentes conditions générales est le 26.04.2018. Une fois la nouvelle version publiée, la validité de toutes les versions précédentes expire. Cette politique de confidentialité décrit les informations que nous recueillons à votre sujet, pour quelles raisons, avec qui et dans quelles conditions ces informations peuvent-elles être partagées avec des tiers. Nous vous expliquons également comment nous stockons vos données et comment nous protégeons vos données contre toute utilisation abusive, ainsi que vos droits sur les données personnelles que vous nous avez fournies.

En tant que Cnudde NV, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles. Si, après avoir lu notre déclaration de confidentialité ou d’une manière générale, vous avez des questions à ce sujet ou souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire via les informations ci-dessous:

Cnudde NV, Pontstraat 4, B-8791 Beveren-Leie, info@cnudde.com, téléphone: +32 (0) 56 35 84 15

Pourquoi traitons-nous des données personnelles?

Cnudde NV traite vos données personnelles aux fins suivantes:

Traitement de votre commande sur notre boutique en ligne
Expédition de vos produits par notre service de messagerie

Pour les objectifs ci-dessus, nous pouvons vous demander les données personnelles suivantes:

Données d’identité personnelles: nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email
Si nécessaire pour la facturation, nom de l’entreprise et numéro de TVA

Nous utilisons les données collectées uniquement aux fins pour lesquelles nous avons obtenu les données.

Distribution à des tiers

Nous pouvons fournir les informations que vous nous avez fournies à des tiers si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs décrits ci-dessus.

Par exemple, nous utilisons un tiers pour:

Livraison de vos marchandises commandées via notre boutique en ligne
Traitement des paiements (système de paiement en ligne)

Nous prenons naturellement les dispositions nécessaires avec ces parties (processeurs) pour garantir la sécurité de vos données personnelles. De plus, nous ne transmettrons pas les informations que vous fournissez à des tiers, sauf si cela nous est imposé par la loi.

Période de rétention

Cnudde NV ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou requises par la loi. Vos données seront conservées jusqu’à 3 ans après la dernière utilisation.

La sécurité des données

Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles contre un traitement illégal. Nous avons par exemple pris les mesures suivantes:

Toutes les personnes de Cnudde NV qui ont connaissance de vos données sont tenues à la confidentialité.
Nous utilisons une politique de nom d’utilisateur et de mot de passe pour tous nos systèmes
Nous faisons des sauvegardes des données personnelles pour pouvoir les restaurer en cas d’incidents physiques ou techniques
Nous testons et évaluons régulièrement nos mesures
Nos employés ont été informés de l’importance de la protection des données personnelles

Vos droits concernant vos données

Vous avez le droit d’inspecter et de corriger ou de supprimer les données personnelles que nous avons reçues de votre part. Si vous avez créé un compte sur notre boutique en ligne, vous pouvez toujours le consulter en vous connectant.

En haut de cette déclaration de confidentialité, vous trouverez comment nous pouvons nous contacter.

Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel (ou une partie de celles-ci) par nous-mêmes ou par l’un de nos processeurs. Ceci est également possible à notre chef de département à privacy@cnudde.com. Vous avez également le droit de faire transférer les données que vous avez fournies par nous ou directement à une autre partie, par ordre de vous. Nous pouvons vous demander de vous identifier avant de pouvoir répondre aux demandes susmentionnées.

Les plaintes

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous demandons de nous contacter directement à ce sujet. Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée, qui est l’autorité de surveillance dans le domaine de la protection de la vie privée.

Processeurs de paiement

Nous utilisons la plateforme Mollie (mollie.com) pour traiter les paiements dans notre boutique en ligne www.koboldbelux.com. Mollie traite votre nom et les détails de votre paiement, tels que votre numéro de compte bancaire ou de carte de crédit. Mollie a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles.

Mollie se réserve le droit d’utiliser vos données pour améliorer encore le service et de partager des données (anonymes) avec des tiers dans ce contexte. Toutes les garanties susmentionnées en ce qui concerne la protection de vos données personnelles s’appliquent également aux composants du service Mollie, pour lesquels ils font appel à des tiers. Mollie ne stocke pas vos données plus longtemps que sur la base des termes légaux