Cnudde NV, Pontstraat 4, 8791 Beveren-Leie, T +32(0)56 35 84 15, F +32(0)56 35 06 68 – Officiële dealer Kobold in België en Luxemburg.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling, verkoop en levering van de Kobold-toestellen en toebehoren. Deze voorwaarden worden steeds ter kennis gebracht van de klant bij het plaatsen van de bestelling. Een met de algemene voorwaarden strijdige, zelfs herhaalde, handelswijze geeft de klant niet het recht zich daarop te beroepen en is in zijn hoofde geen verworven recht. Een eventuele nietigheid of niet afdwingbaarheid van een (deel van een) bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de overeenkomst of de algemene voorwaarden.

2. Prijzen

De offertes en prijzen kunnen wijzigen in functie van gewijzigde voorwaarden van de producenten of leveranciers.

3. Levering

Levert Cnudde NV de producten niet binnen de leveringstermijn dan kan de benadeelde partij de overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, als ontbonden beschouwen. De benadeelde partij heeft dan het recht om elke reeds betaalde som terug te krijgen. Dit is niet van toepassing wanneer de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens onvoorziene omstandigheden en alle partijen elkaar hiervan tijdig verwittigen.

4. Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven eigendom van Cnudde NV tot de volledige verkoopprijs en eventuele bijkomende bedragen haar betaald zijn. De koper is aansprakelijk voor iedere ten opzichte van de nieuwe staat gebeurlijk geleden schade of waardevermindering door gebruik, aantasting van de verpakking etc. De klant geeft kennis van om het even welke aanspraak door een derde op zijn goederen.

5. Klachten

Klachten moeten schriftelijk gedaan worden en hierin een eventueel gebrek bewijzen. Cnudde NV is niet aansprakelijk indien het gebrek niet bestond op het ogenblik van de levering van het goed, of indien de klant kennis had van het gebrek op het ogenblik van de aankoop of het bestaan van het gebrek.

6. Waarborg

Om van de waarborg te kunnen genieten, moet de klant de factuur of de leveringsbon voorleggen. Omdat Cnudde NV een tussenpersoon is beperkt de waarborg zich in ieder geval en zonder enige uitzondering tot de waarborg die door de producent verleend wordt. De waarborg geldt dus enkel voor fabrieksfouten. In dit geval vallen alle logistieke- en/of eventuele vervangings-/herstellingskosten ten laste van Cnudde NV. Deze waarborgperiode voor privégebruik omvat 2 jaar te rekenen vanaf datum van de factuur. Voor alle andere herstellingen, niet te wijten aan fabrieksfouten, zijn alle hieraan verbonden kosten, ten laste van de koper.

7. Betalingsvoorwaarden

Bij het verstrijken van de betalingstermijn zijn alle vorderingen van Cnudde NV op de klant onmiddellijk opeisbaar. Het eventueel voorschot van de koper komt in mindering op de bestelprijs en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen de partijen zou toelaten van het contract af te zien. Bij vertraging in de betaling is een interest van 9,5% per jaar van de koopwaarde verschuldigd bij het verstrijken van de vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van de volledige factuur of een gedeelte ervan op de vervaldatum, is het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd met een vaste vergoeding gelijk aan 9,5% van het nog verschuldigde bedrag, zonder dat deze vergoeding lager dan 125 EUR mag zijn, onder voorbehoud van de bovenvermelde intresten. Bij gerechtelijke inning worden daarenboven alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten (zie artikel 459 Gerechtelijk Wetboek), toegevoegd. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen trouwens worden uitgegeven in de mate van de levering van de goederen. De betaling van de facturen mag nooit ondergeschikt worden gemaakt aan de plaatsing of de inwerkingstelling van de toestellen.

8. Bestellingen

De offertes worden gedaan onder voorbehoud van beschikbare stock. In geval van niet-beschikbaarheid na het overmaken van de bestelling brengt Cnudde NV de klant tijdig op de hoogte.

9. Recht op terugzending

Indien de klant niet tevreden is met het product is hij gerechtigd om binnen 14 werkdagen na de afleveringsdatum, het product op zijn kosten aan Cnudde NV terug te zenden. Behoud daarna bewijst de volledige en onherroepelijke aanvaarding. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met de gekochte goederen en de verpakking. Dit betekent dat de klant de producten enkel mag uitpakken om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen NIET of NOOIT gebruikt zijn. Indien de consument de goederen terugstuurt, moet hij zijn wil om van de koop af te zien, uiten bij aangetekend schrijven. Indien de consument zijn verzakingsrecht uitoefent, zal hij de koopwaar op eigen risico en kosten terugzenden. Dit betekent dat de consument zal instaan voor de terugzendingskosten en de eventuele kosten van nieuwe verpakking indien Cnudde NV de producten in beschadigde en/of gebruikte staat of in een niet originele verpakking terug ontvangt. Cnudde NV heeft één maand om alle betaalde bedragen zonder de kosten terug te betalen. Cnudde NV zal de terug ontvangen producten binnen de twee weken controleren. Indien de producten beschadigd en/of gebruikt zijn, zal Cnudde NV de volgende bedragen aanrekenen, nl. de herstelkosten en/of de volledige waarde van het betreffende product.

10. Risico

De klant draagt het risico voor de producten vanaf de levering ook in het geval door Cnudde NV – eventueel elders – m.b.t. de producten herstellingsactiviteiten moeten worden verricht. In het geval de klant de producten terugzendt conform art. 9 zullen deze weer voor risico van Cnudde NV zijn vanaf het moment van terugontvangst.

11. Ontbinding

Cnudde NV behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan bestellingen en deze eventueel te annuleren, met teruggaaf van het gebeurlijk betaalde voorschot. Dit geldt voor bestellingen die twijfelachtig lijken, meer bepaald bestellingen door minderjarige cliënten, onverantwoordelijken, niet-solvabele klanten of klanten zonder gekende domicilie, en meer algemeen, elke bestelling van een cliënt die valse gegevens zou hebben verstrekt.

12. Persoonsgegevens

Door het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan Cnudde NV geeft de klant zijn ontegensprekelijk akkoord opdat deze gegevens door Cnudde NV of verwante vennootschappen zouden worden gebruikt tenzij de klant zich er uitdrukkelijk en schriftelijk tegen verzet dat deze gegevens zouden worden gebruikt voor andere dan interne bedoelingen. De klant kan overeenkomstig de wet overgaan tot inzage, wijziging en verwijdering van de gegevens.

13. Wijzigingen

Cnudde NV mag de algemene voorwaarden wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder mogelijkheid voor de klant om gelijk welke schadevergoeding te vorderen. De klant moet zelf nagaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.

14. Toepasselijk recht

Bij betwisting is de enige aan weerskanten erkende en aanvaarde rechtbank die van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk. Het contract wordt door de Belgische wet geregeld.

15. Ongevallen

Cnudde NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt aan de koper zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen indien de veiligheidsvoorschriften zoals bepaald in de handleidingen van de Kobold toestellen niet werden nageleefd. Indien zich een ongeval zou voordoen dient dit onmiddellijk aan Cnudde NV te worden gemeld, die het toestel ter onderzoek kan ophalen